ماهی بنی

80.000 تومان 90.110 تومان
نقد و بررسی افزودن نقد خود

نام خانواده: کپورماهیان(Cyprinidae)
نام علمی: Barbus sharpeyi
نام انگلیسی: Benni
نام فارسی: بِنّی

ماهی بِنّی جزء ماهیان تجاری تالاب‌های خوزسـتان می‌باشد که به دلیل رشد نسبتاً مناسب، تحمـل شـرایط نامساعد محیطـی و ارزش اقتـصادی بـالای آن بـرای پــرورش در بــین ماهیــان بــومی از اهمیــت زیــادی برخوردار است و در مناطق محدودی از دنیا پـراکنش دارد . زیستگاه اصـلی آن در اسـتان خوزسـتان تـالاب هـورالعظیم می‌باشد.

ماهی بِنّی ، از جنس باربوس ها و از خانواده کپور ماهیـان می‌باشد، ماهی بِنّی جزء ماهیان تجاری تالاب‌های خوزسـتان می‌باشد که به دلیل رشد نسبتاً مناسب، تحمـل شـرایط نامساعد محیطـی و ارزش اقتـصادی بـالای آن بـرای پــرورش در بــین ماهیــان بــومی از اهمیــت زیــادی برخوردار است و در مناطق محدودی از دنیا پـراکنش دارد . زیستگاه اصـلی آن در اسـتان خوزسـتان تـالاب هـورالعظیم می‌باشد. محـل زیـست مـاهی بِنّی در کشورهای سوریه، عراق، حوزه آبریـز دجلـه، ترکیـه، ایران، رودخانه نیـل و دریاچـه ویکتوریـا و آلبـرت و دریاچه ناصـر در کـشور مـصر گزارش‌شده است. در ایـــــران در رودخانه‌های کارون و کرخه ، بهمـن شیر، تالاب هورالعظیم و هـور شـادگان گزارش‌شده اسـت . ایـن مـاهی در قـسمت پایین‌دست رودخانه‌ها زندگی میکند . چون این‌گونه در منابع آبـی کـشور عـراق پـراکنش وسـیعی دارنـد، در ایــن کــشور نیــز حـائز اهمیـت بـسیاری بـوده. رژیم غذایی ایـن مـاهی همه‌چیزخواری میباشد.
بـا توجه به این‌که تکثیر در شرایط کنترل شده ماهی بِنّی با موفقیت به انجام رسیده و به چرخه تولید در سیستم پرورش چندگونه‌ای اضافه‌شده است . واحد های تولید نیز بـا احـداث کارگاه تکثیر ماهیان بـومی هرساله تعـداد چنـدین میلیون بچه ماهی بِنّی انگـشت قـد، این‌گونه بـرای پرورش و رهاسازی در زیستگاه‌های طبیعـی (هـور العظمی و هور شادگان ) تولیـد و رهاسـازی میکند .
این ماهی ازنظر اقتصادی قیمتـی معـادل ۲ تـا ۳ برابر کپور ماهیان چینی و ازنظر ذائقه نیـز در نـزد مردم نسبت به دیگر ماهیـان پرورشـی محبوب‌تر و بازارپسند تر میباشد . بنابراین جهت پرورش اقتصادی و تولید بیشتر این‌گونه ضروری اسـت کـه مطالعـات بیشتری درزمینهٔ پرورش توأم و بررسیهای اقتصادی آن صورت گیرد . تابه‌حال هیچ مطالعـه اقتـصادی در مورد مـاهی بِنّی صـورت نگرفتـه اسـت . در تکمیـل مطالعات ماهی بِنّی این تحقیق درزمینهٔ پرورش تـوأم ماهی بنی و مقایسه اقتصادی آن با روش پرورش چندگونه‌ای مرسوم صورت گرفته است . توجه به اسـتقبال پرورش‌دهندگان جهت پرورش و همچنـین تقاضـای بازار مصرف و کـاهش میـزان صـید طبیعـی از منـابع آب‌های داخلی نیاز تولید بیش‌تر این ماهی را نسبت به گذشته به‌طور چشم‌گیری افزایش داده است .
منبع سایت shilatiha.ir
عنوان شرح

ارسال نظر

نام *

ایمیل *

محصولات مرتبط