استفاده از ضایعات نخل خرما و ورمی کمپوست به عنوان خاک پوششی در تولید قارچ دکمه ای سفید Agaricus bisporus

يكي از مراحل اساسي فرآيند پرورش قارچ دكمه اي، مرحله خاكدهي است . در اين مرحله، لايه اي از خاك پوششي مناسب بر روي كمپوست قرار مي گيرد . مناسب ترين نوع خاك پوششي، خاك پيت است . يكي از مشكلات عمده بسياري از توليدكنندگان قارچ در ايران، فقدان خاك پوششي مناسب مي باشد . لذا ضرورت استفاده از يك ماده مناسب كه به طور كلي يا جزئي جايگزين پيت ماس شود بيش از پيش افزايش مي يابد. به منظور بررسي تاثير غلظت هاي مختلف منگنز وكاربرد انواع خاك پوششي بر وزن تك قارچ و عملكرد كل در قارچ دكمه اي سفيد، آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك كاملا تصادفي با سه تكرار با 4 سطح منگنز (صفر، 100، 200 و 300 میلی گرو بر کیلو گرم منگنز) و 3 نوع خاک پوششی (پیت ماس (شاهد)، ضایعات نخل خرما +پرلیت و ورمی کمپوست +پرليت( در شرکت کشاورزی قارچ دزفول در سال 1392 انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین وزن تک قارچ و عملکرد در خاک پوششی پیت ماس و با غلظت 100 میلی گرم بر کیلو گرم منگنز در کمپوست حاصل گردید و کمترین آن در خاک پوششی ضایعات نخل خرما +پرلیت با غلظت 300 میلی گرم بر کیلوگرم منگنز حاصل گردید.

استفاده از ضایعات نخل خرما و ورمی کمپوست به عنوان خاک پوششی در تولید قارچ دکمه ای سفید Agaricus bisporus

حسین سالاری نیا* 1 ،عبدالامیر معزی 2 ،علی اسلامی زاده 3

1*-نویسنده مسئول ،دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه خاکشناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
2-دانشیار،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
3-کارشناس ارشد،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
مقدمه:
مواد و روش کار:
نتایج و بحث:
منابع:

دانلود متن کامل مقاله به صورت pdf پیوست شد

ارسال نظر

نام *

ایمیل *